Wie zijn wij?

Baruch haba … welkom ...

 

Wij Zijn een Vlaams gezin die vanuit geloofsovertuiging zijn bakermat heeft verlaten. Ons gezin bestaat uit Jehoshu'a (Filip), Rivkah (Katrijn) en Joke (18 jaar), Jonas (17 jaar) en Joram (11 jaar). In 2015 hebben we alles verkocht in Vlaanderen en zijn we verhuisd naar een fenomenaal mooie plek in hartje Portugal. We hebben de voorbije jaren hard gewerkt om een plek voor te bereiden om ons doel (naam HOP) uit te werken. Vooral hadden we aan onszelf veel voorbereiding. We geloven nu klaar te zijn om een stap vooruit te zetten en hierin  past de opzet van deze website.

Hieronder vind je op welke belangrijke aspecten  ons leven is gebouwd:

Bijbels Geloof

Wij zijn geen christenen. Wij behoren niet tot de messiaanse beweging. Wij weten ons thuis binnen het traditioneel jodendom. De G.d van Israël is onze G.d en wij ervaren onze verbondenheid met Hem in een joods leven binnen de traditioneel joodse traditie omdat de G.d van Israël Zich Zelf door het Verbond gesloten op Sinaï verbonden heeft met Am Israël (het volk Israël); ons samenleven wordt dan ook bepaald door een levensstijl op basis van torah1 en vriendelijkheid. Ons dagelijks leven is gekenmerkt door d’veykut (verkleefdheid aan de Eeuwige). Onze spiritualiteit is chassidisch en wij voelen ons hierbij verwant met de stroming die is ontstaan uit het optreden van Rebbe Nachman van Breslev. In dit alles delen wij een bepaalde visie, die van ‘the captive child’ of ‘het kind in gevangenschap’. Met deze woorden drukken wij onze aparte en diepe bewogenheid uit voor ieder die een verdieping van zijn leven met de Ene Ware G.d zoekt binnen de Joodse traditie maar om een of andere reden dit (nog ?) niet kan of niet goed weet hoe. In het bijzonder voelen wij mee met al deze mensen onder de volken. Als u hierover meer wilt weten, kan u altijd een gesprek aanvragen met Jehoshu’a.

Gemeenschapsleven

Cruciaal in onze missie is gemeenschap. Dat houdt in dat we met mensen ons leven samen willen delen en daarvoor een bepaalde discipline navolgen. Zo kennen wij bepaalde tijden van gezamenlijk gebed, enz. Door zo te leven willen we een bepaald comfort aanbieden voor een leven op basis van de Schriften2. Met dit comfort gaat ook een bepaalde vorm van veiligheid samen. Maar ook vaak onmisbare steun op verschillende vlakken.  Een leven samen delen kent zijn eigen uitdagingen, maar wanneer mensen akkoord gaan met eenzelfde visie en een bepaalde levenswijze, worden deze uitdagingen doorgaans een weg naar heiligheid en worden we er op termijn daar allemaal beter door. In onze relaties met elkaar, maar ook in onze relatie met de Eeuwige. Het is ons verlangen dat de eenheid onder elkaar zo groeit dat we onze hang naar de materiële aspecten van ons bestaan en ons ego zo kunnen loslaten dat we ook onze eigen bezittingen volledig kunnen delen met elkaar. De naam van de gemeenschap is HOP-Captive Children.

Permacultuur en natuur

De permacultuur tuin, maar ook onze natuur vormen een belangrijk aspect voor ons: wij leren praktisch omgaan met wat we bezitten en er van te genieten zoveel mogelijk volgens de principes van permacultuur en tora. We doen dat op zo’n manier dat de opbrengst en het resultaat ten goede komt van iedereen. We leren het productieproces kennen van a tot z op het vlak van voeding (land voorbereiden en vruchtbaar maken en houden, zaaien, planten, oogsten), kledij (kweken van schapen, scheren van de wol en verwerking van wol door o.a. te spinnen, natuurlijk kleuren en het maken van kledij door te breien), verwarming (planten bomen tot kappen en verzagen tot kachelhout), geneesmiddel (we zien gezonde voeding als voornaamste geneesmiddel, maar daarnaast kweken we geneeskrachtige planten die we oogsten en verwerken als huismiddel tegen alle soorten kwalen en kwetsuren) en huisvesting (eigen hout, klei, stro, enz.). We proberen dus zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en willen dat enkel maar uitbreiden naargelang de beschikbare werkkracht. We hebben naast een grote groententuin, wat kleinvee en we hebben tal van fruitbomen. Door het vele en vaak harde werk op ons domein ontwikkelen we vaardigheden. We worden geoefend in nederigheid en we leren omgaan met autoriteit. Zo gaan we elkaar beter leren waarderen en erkennen. Ons motto is : wie de eerste wil zijn, dient de ander. We leren ook om gedisciplineerd te zijn en ijverig. Het vele werk op het domein en in de tuin houdt ons bovendien praktisch en nuchter in onze geloofsbeleving en onze omgang met elkaar.

Voeding

Met het aspect van de tuin komt ook het aspect van de voeding. Buiten de feesttijden beperken we ons tot eigen productie (enkele uitzonderingen niet te na gesproken). We produceren gezonde voeding, die beantwoordt aan Bijbelse normen. Daar komt ook wat bij kijken, maar het houdt in dat ons voedsel bijvoorbeeld volledig natuurlijk is, en niet gemanipuleerd door wat tegenwoordig zo gangbaar is in de industrie en de wereld. Het productieproces is zonder gebruik van externe middelen (pesticiden, maar ook geen biologische gewasbeschermingsproducten, aangekochte meststoffen) volgens de visie van permacultuur. We kweken wat past binnen de grenzen die het domein aangeeft qua klimaat en bodem. De bemesting gebeurt met mest van dieren (pony, ezel, geiten, schapen, hoenders) en compostering van de permanent bedekte bodem (tuincompost, hakseling, takken en plantenresten van op het eigen domein). Met voeding komt ook onze houding tegenover voedsel ter sprake. Snoep zoals we dat in de wereld kennen, zal u bij ons niet aantreffen, wel fruitsnoepjes (gedroogd fruit : vijg, braambes, druif, tomaat). De bijbel zegt dat de rechtvaardige eet om zijn ziel te verzadigen (Spr. 13:25) en dat is dan ook de visie die wij beogen met het zoveel mogelijk zelf voorzien in onze voeding.

Eenvoud

Zoals al in bovenstaande punten tot uiting kwam, staat een leven van zelfonderhoud centraal. Het is een sober leven, maar heel verrijkend, gezond en het brengt onze afhankelijkheid van de Schepper weer op de voorgrond. Het bewaart ons voor veel vervuilende zaken uit de wereld (lichamelijk en geestelijk). We weten dat gelukkig zijn enkel een realiteit wordt wanneer we tevreden zijn met wat we hebben. We hebben materie nodig om ons lichaam in leven te houden, maar we willen ernaar streven om dit minimaal te houden, zodat er tijd overblijft voor waardevolle relaties met elkaar en met onze Schepper. We trachten daarom praktisch alle zaken die gekoppeld zijn aan de industrie, vervuilend transport, ethisch onverantwoorde productie zoveel mogelijk uit te sluiten. Hoe groter de gemeenschap kan worden, hoe eenvoudiger het leven binnen de HOP-Captive Children gemeenschap zal kunnen worden.

Onderwijs

Zoals een benzinemotor pas goed functioneert als je er benzine in tankt i.p.v. diesel of andere brandstof, zo is het ook met ons lichaam. Gezond lichaam vraagt gepaste voeding voor dat lichaam. Echter nog belangrijker is de ziel van een mens. Als je die niet voedt met gezond geestelijk voedsel geraakt die ook ondervoed, en nog erger. Daarom is studie van goede bronnen voor ons prioritair. Dit geldt zowel voor de kinderen als de volwassenen. We zien dat het door de overheid ingestelde onderwijssysteem andere doelstellingen heeft en geven daarom in de gemeenschap een aangepast onderwijs, dat hen voorbereidt op een leven verkleefd aan de Heilige, geprezen is Hij. Volwassenen mogen vooral groeien in kennis door praktijk, door de studie van Torah en joodse literatuur (met als basis het onderwijs van rabbijn Avraham Greenbaum), maar ook door studie van gedegen literatuur over HOP-gelinkte onderwerpen als permacultuur, gezondheid, voeding, zelfonderhoud en andere toegepaste mens- of natuurwetenschappen.

Gastvrijheid

Gastvrijheid is een bijbels begrip en wij zijn er voor iedereen. We willen onze gasten laten genieten van de plek en land waar ook wij te gast zijn. Om rust te geven aan alle (geloofs)overtuigingen en visies hebben we een huisreglement opgemaakt.

Omwille van onze verbondenheid met het traditionele jodendom hebben we een bijzondere band met hen die op zoek zijn en een betere relatie met de Eeuwige verlangen op basis van de Schriften binnen de joodse traditie. Velen zijn er die verlangen naar een verdieping van hun spiritualiteit op deze basis, maar zij weten niet goed hoe. In het bijzonder voor deze mensen staan onze deuren open: voor hen willen wij een ontmoetingsplaats bieden en een open huis zijn, met respect voor ieders persoonlijke reis daarin. Het is in die zin dat wij ook onderwijs willen aanbieden om hen daarin te helpen. Maar evengoed kunnen zij deelnemen aan bepaalde activiteiten in alle vrijheid zonder dat wij ons opdringen, of zij kunnen een gesprek aanvragen ... alle opties staan open.

Wij hopen alvast dat onze gasten hun verblijf als verrijkend zullen ervaren en een stuk kunnen herbronnen. Terug thuis hopen we dat er in de reiskoffer naast vuile was ook kennis, rust, energie en enthousiasme te vinden is om de uitdagingen van het leven op een betere manier tegemoet te gaan.

1.Torah : de pentateuch, de eerste vijf boeken van de bijbel

2.Een van de geweldige voordelen van een leven in gemeenschap is het comfort om te groeien in een leven dat volledig beantwoordt aan wat G.d wil met zijn geboden in de Torah