Gemeenschap HOP-Captive Children

 

WIE : een groep mensen die tezamen een joods leven leiden in reinheid, heiligheid en eenheid binnen het orthodox judaisme.

VISIE :  holistisch (bekijkende het gehele beeld in al zijn aspecten).

INSPIRATIE : Therapeutae, Essenen.

FUNDERING : TORA (geschreven en mondeling),  gebed (formeel en persoonlijk), hitbodedut (als zielen die een unieke relatie hebben met G-d).

UITROEP : CCH NOW : Nabijheid (Closeness) en verkleefd (Cleaving) aan Hashem (Deveykut) door wegcijferen van onze wil/verlangen (Nullifying Our Will :bittul haratzon).

BELANGRIJK: Intrinsieke liefde voor jezelf en nederigheid.

NOOIT TE VERGETEN : Hashem leidt de wereld, Hashem zit achter alles, achter al onze activiteiten.
MISSIE OP AARDE : het uitvoeren van de wil van de Schepper en niet onze eigen wil, Hashem dienen en herstel (tikkoen) brengen.

DOEL : Koninkrijk van G-d/Olam haba/Gan Eden.

FASE : start.

 

 

Algemeen

Het leven van de gemeenschap is gebouwd rond de volgende belangrijke aspecten : een joods geloof, een leven in gemeenschap, de tuin, het voedsel, eenvoud, goed onderwijs en gastvrijheid.

Qua geloof weten we ons thuis binnen het traditioneel jodendom. De G.d van Israël is onze G.d en wij ervaren onze verbondenheid met Hem in een leven binnen de joodse traditie omdat de G.d van Israël Zich Zelf door het Verbond gesloten op Sinaï verbonden heeft met Am Israël (het volk Israël). Ons samenleven wordt dan ook bepaald door een eenvoudige agrarische levensstijl op basis van torah1 en vriendelijkheid. Ons dagelijks leven is gekenmerkt door d’veykut (verkleefdheid aan de Eeuwige). Onze spiritualiteit is chassidisch en wij voelen ons hierbij verwant met de stroming die is ontstaan uit het optreden van Rebbe Nachman van Breslev. Diep in ons ervaren we een groeiende overtuiging dat wijzelf eigenlijk bij Am Israël horen, maar dit besef kon (momenteel nog) geen realiteit worden door specifieke levensomstandigheden. Wij voelen ons daarom 'captive children', - kinderen in gevangenschap - omdat Am Israël ons volk is, de plaats waar wij ons thuis weten. Deze band is niet zo oppervlakkig of emotioneel maar ten diepste geestelijk want ze vindt juist haar uitdrukking in ons leven naar de geboden binnen de grenzen van het judaïsme. Deze ervaring hebben wij vertaald gevonden in een welbepaalde visie (‘the captive child’) die rabbijn Avraham Greenbaum1 zo treffend heeft verwoord : er zijn er velen zoals wij, al leven er daarvan nog velen in de schaduw. Onze gemeenschap deelt deze visie en wil als een ontmoetingsplaats fungeren, een open huis voor iedereen die hunkert naar een persoonlijke relatie met de Heilige van Israël binnen de band met Am Israël, het volk Israël.

Ons geloof uit zich eveneens in een enorm respect en liefde voor de schepping. Een levensstijl, zoals het volk van Israël onder leiding van Jehoshu’a had, was in harmonie met alle leven op deze aardbol. We lezen dat ze ondanks alle “gemis” van zaken die we vandaag hebben toch een leven in overvloed kenden en gelukkig waren. We zien dat de levenswijze van de moderne mens verwoestend is, en het materialisme en egoïsme zo’n hoogtes heeft bereik, dat velen zich de vraag stellen hoelang we dit nog gaan redden. Omdat veel geblaat weinig wol geeft, willen we op onze boerderij ons deel doen en een leven leiden, in de mate dat dit haalbaar is en daarmee aantonen dat het ook anders kan. Het is naar onze mening zelfs heel cruciaal om onze relatie met de Eeuwige terug te laten groeien door een groter besef van afhankelijkheid. Deze visie houdt in dat we aandacht hebben voor eenvoud (agrarisch leven), natuur (ecologie), onafhankelijkheid (zelfonderhoud), gezondheid en een betrokken gerichtheid op de lokale markt en gemeenschap.

Wij geloven dat alle materie op deze aarde (materieel niveau) zijn functie heeft en dit in relatie staat met hogere niveaus en uiteindelijk met de Schepper zelf. Het is het aardse niveau waarin we grotendeels vertoeven en veel tijd en energie instoppen. Ons doel is niet dit niveau. Ons lichaam dat gemaakt is om te functioneren op dit aardse niveau heeft een tijdelijke functie op dit aardse niveau, maar vervalt op G-ds tijd als zijn functie vervult is. Het doel is om de persoon zelf, de ziel, die alles is wat die persoon onderscheidt van andere aardse schepselen te vervolmaken en dichter bij Zijn Schepper te brengen. Op dit pad zijn diverse Tzaddikim2 voorgegaan en hebben zij het ons voorgeleefd ter navolging.

Het vasthechten aan materie of ons lichaam is ons daarom ook vreemd. Het is een middel, ter beschikking van ons, om Hem te dienen en Zijn wegen voor ons op aarde te bewandelen. Dat kan volgens ons het best als we dit ook in de praktijk brengen door te leven als gemeenschap en alles wat materieel is gemeenschappelijk te hebben. Dit wil niet zeggen dat ieder zijn eigenheid die hij van de Schepper ontvangen heeft hoort op te zeggen. Iedereen is uniek, met zijn eigen unieke kenmerken en met zijn unieke manier om tot G’d te naderen (Yechidach). Ben je een visser in je hart en is het vissen een deel van je zijn en taak op deze aarde, dan hoor je hier ook de nodige materiële zaken voor ter beschikking te hebben, die anderen niet nodig hebben. Dit geldt voor ieder persoon op het niveau van het hart (ziel) en staat los van enige begeerte of persoonlijk streven.

Belangrijker dan materiële gemeenschap is uiteraard een eenheid van het hart of een zelfde streven naar eenheid met de Schepper (deveykus).

 

Praktisch op onze boerderij :

 

Eigendom/ kapitaal :

De eigendom van ruim 11 ha is aangekocht door ons gezin en blijft in de beginfase van ons. De reden is praktisch, financieel, stabiliteit en veiligheid. Delen en uitbreiden blijft echter het doel en zal indien zich de mogelijkheid aanbiedt zeker aan bod komen.

Het domein hoort echter aan mensen toe, die ons project HOP-Captive Children onderschrijven en met ons en Hashem samen op weg gaan. Dit wil zeggen dat ze alles mogen beschouwen als hun bezit. Ze delen dus ook de zorg voor het domein en dragen op hun niveau bij aan het behoud en verbeteren van het materieel potentieel alsof het van hen was. Op financieel vlak hoort er dus een zakelijke overeenkomst gemaakt te worden die beide partijen billijk vinden. Het contract dat opgemaakt wordt is bindend voor beide partijen en verdere samenleving of samenwerking valt of staat hiermee. Hierover is geen discussie en deze overeenkomst wordt consequent toegepast ter bescherming van beide partijen - ook om het doel voor anderen niet te hypothekeren. Eerlijk zakendoen is onontbeerlijk en behoort tot ons basis gedachtegoed.

Het domein is groot en de belastingen zijn navenant. De oude gebouwen vragen onderhoud en herstellingen. De infrastructuur, ook al is die minder luxueus dan sommigen gewoon zijn, waren voor ons gezin een zware investering. We willen dit graag delen, maar kunnen niet alle lasten alleen dragen. De zakelijke kant is niet de meest prettige, maar ook een test in engagement voor (eventuele) medebewoners.

 

Rollend materieel

 

Alle materie buiten de gronden en gebouwen zijn gemeenschappelijk bezit (gebruik) van allen die deel zijn van de HOP-gemeenschap. Het houdt in dat je medeëigenaar bent van alles en er op zo’n manier (als Hashem wil) er zorg voor draagt. Het geeft echter geen recht op persoonlijk bezit en je kan dus ook niets meenemen bij een vertrek uit de gemeenschap.

Uiteraard heb je je privévertrek waar je materiaal hebt dat je alleen betrekt en is die niet vrij toegankelijk voor anderen. Dit hoort gezien te worden als een principe.

 

Samenwerking

 

We hebben een werkschema dat rekening houdt met ieder zijn kunnen en capaciteiten en dat ruimte laat voor geestelijke studie en gebed, gezinstijd en creativiteit. Het werkschema wordt door de leiding opgemaakt op de ochtendvergadering en via papier bekendgemaakt. Een werken met de Eeuwige houdt in dat je ook een streven hebt om altijd het beste van jezelf te geven en bereidt bent om bij te leren en te verbeteren. Dat dit op een opbouwende manier hoort te gebeuren met accentuering van het goede is noodzakelijk. Iedereen zijn stem is belangrijk en wordt gehoord.

Accomodatie

 

Onze 'quinta' is een grote kasteelboerderij met annex kleine apartementen. In het hoofdgebouw worden gasten ontvangen, maar is nog heel wat ruimte voor gemeenschap ter beschikking. Zo is op het gelijkvloers een grote zaal voor groepsactiviteiten met naam Azamra (we will sing), een zaal met naam tefillah (gebed) voor bezinning en gebed en een zaal voor ontspanning en spel, met daarbij een aparte keuken en toiletruimte. Het verblijfsgedeelte bestaat uit vier ingerichte kleine apartementen ideaal voor twee personen, maar met mogelijkheden voor grotere gezinnen. Daarnaast zijn er nog drie ruines voor bewoning op het domein, die als Hashem het wil, verdere uitbreiding in de toekomst mogelijk maakt.

 

Besluitvorming

Het leven binnen HOP-Captive Children wordt bepaald door de joodse halachot en dit zowel spiritueel als praktisch. Specifieke keuzes of beslissingen dringen zich echter soms op.

We nemen beslissingen in de geest van HOP-Captive Childen en toetsen dit af. Indien mogelijk wordt een joods orthodoxe rabbijn geraadpleegd. Zijn het zaken die typisch HOP zijn of lokaal voor onze quinta, dan wordt in unanimiteit beslist, waarbij iedereen verwacht wordt de Eeuwige te zoeken over de betrokken zaak. Unanimiteit wordt dan een mooie bevestiging. Ontstaat er geen unanimiteit dan blijven we bij de oude situatie. Is een beslissing echter noodzakelijk dan wordt het lot geworpen. Alle besluiten worden duidelijk genoteerd in een notulenboek van de gemeenschap en ook duidelijk kenbaar gemaakt aan iedereen.

Onze dagelijkse wandel of Halacha van HOP hoort door ieder consequent toegepast te worden.

 

1 zie de website http://www.azamra.org

​2een tzaddik (mv: tzaddikim) is iemand die rechtvaardig is in G-d's ogen.